ВИЗИЯ

Общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост.

МИСИЯ

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) съществува, за да подпомага развитието на обществото по посока на ценностите на либералната демокрация.

ОРГАНИЗАЦИЯ

БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от общи цели, ценности и принципи.

ЦЕЛИ

БОЛД има две основни цели:

  1. Да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи
  2. Да спомогне за консолидиране на либерално-демократичната общност в България

ЦЕННОСТИ

СВОБОДА

ДЕМОКРАЦИЯ

РАВНОПРАВИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРИНЦИПИ

Свободата е върховна ценност и основание на правата на човека. Индивидуалните граждански свободи могат да се ограничават само със закон, само за строго определени цели, и само когато това е необходимо в едно демократично общество.

Всички хора трябва да имат реална възможност да участват на равно основание с всички останали в икономическия, културния, политическия и социалния живот. Равното участие изисква позитивно действие и забрана на дискриминацията на основание на пол, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждане, възраст.

Необходимо е честно третиране и смислено включване на всички хора, независимо от техните идентичност или положение, при развитието и осъществяването на екологически, социални или икономически политики.

Правата, признати във Всеобщата декларация за правата на човека и последващи пактове и конвенции на ООН трябва да се уважават, защитават и реализират. Международното право по правата на човека е голямо постижение на човечеството, което трябва да се опазва и развива.

Управлението на държавата се основава на решения на мнозинството, които са ограничени конституционно от необходимостта да се спазват правата на човека и правата на малцинствата.

Всички членове на обществото, особено управляващите, са еднакво подвластни на публикувани правни норми.

Разнообразието от социални и политически групи, партии, организации и идейни и културни общности е ценност, която трябва да се приветства и закриля. Не е допустимо съществуването на организации, които имат за цел да премахнат това разнообразие с насилствени средства.

Групи, които по исторически, икономически, социо-културни и други причини са в неравностойно положение, каквито са хората от ромския етнос у нас, или в уязвимо положение, каквито са децата, трябва да са предмет на политики, които обезпечават тяхната равнопоставеност, овластяване и социално включване.

Тези, които биха били засегнати от дадено решение, имат право да участват в процеса на решаване. Гражданското участие е необходима част от демократичното управление. Неправителствените организации и другите обединения на гражданското общество са жизнено важни за функционирането на демократичната система.

Комуникациите чрез различни и разнообразни медии, включително електронни, въплъщават една от основните граждански свободи. В демократичното общество медиите трябва да са свободни от натиск и репресии, и независими като цяло от политически и икономически интереси.

Иновативни технологии, включително дигитални и пост-дигитални информационни и комуникационни системи, трябва да се въвеждат активно и да служат за разширяване на гражданските свободи и укрепване и развитие на демокрацията, включително гражданското участие в управлението и административните услуги.