ВИЗИЯ

Общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост.

МИСИЯ

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) съществува, за да подпомага развитието на обществото по посока на ценностите на либералната демокрация.

ОРГАНИЗАЦИЯ

БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от общи цели, ценности и принципи.

ЦЕЛИ

БОЛД има две основни цели:

  1. Да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи
  2. Да спомогне за консолидиране на либерално-демократичната общност в България

ЦЕННОСТИ

СВОБОДА

ДЕМОКРАЦИЯ

РАВНОПРАВИЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРИНЦИПИ

Управлението на държавата се основава на решения на мнозинството, които са ограничени конституционно от необходимостта да се спазват правата на човека и правата на малцинствата. Както не е допустимо всевластие на малцинството, така не е допустимо и всевластие на мнозинството.

Международното право по правата на човека е голямо постижение на човечеството, което трябва да се опазва и развива. Правата, признати във Всеобщата декларация за правата на човека и последващите пактове и конвенции на ООН, конвенциите на Съвета на Европа и инструментите на Европейския съюз трябва да се уважават, защитават и реализират.

Свободата е върховна ценност и основание на правата на човека. Индивидуалните граждански свободи могат да се ограничават само със закон, само за строго определени цели, и само когато това е необходимо в едно демократично общество.

Комуникациите чрез различни и разнообразни медии, включително електронни, въплъщават една от основните граждански свободи. В демократичното общество медиите трябва да са свободни от натиск и репресии, и независими като цяло от правителството, както и от политически и икономическите интереси.

Всички хора трябва да имат реална възможност да участват на равно основание с всички останали в управлението и в икономическия, културния, политическия и социалния живот. Равното участие изисква позитивно действие и забрана на дискриминацията на основание на пол, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждане, възраст.

Всички членове на обществото, включително управляващите, са еднакво подвластни на публикувани правни норми.

Необходимо е смислено включване на всички хора в развитието и осъществяването на екологически, социални или икономически политики. Икономическото развитие трябва да е съобразено с опазването на природата и да не излага на риск здравето и благоденствието на бъдещите поколения.

Разнообразието от социални и политически групи, партии, организации и идейни и културни общности е ценност, която трябва да се приветства и закриля. Не е допустимо съществуването на организации, които имат за цел да премахнат това разнообразие с насилствени средства.

Свободното и разнообразно гражданско общество е необходима част от демократичното управление. Неправителствените организации и другите обединения на гражданското общество са жизнено важни за функционирането на демократичната система.

Групи, които по исторически, икономически, социо-културни и други причини са в неравностойно положение, каквито са хората от ромския етнос у нас, или в уязвимо положение, каквито са децата и възрастните в институции, трябва да са предмет на политики, които обезпечават тяхната равнопоставеност, овластяване и социално включване.

Иновативни технологии, включително дигитални и пост-дигитални информационни и комуникационни системи, трябва да се въвеждат активно и да служат за разширяване на гражданските свободи и укрепване и развитие на демокрацията, включително гражданското участие в управлението и административните услуги. Новите технологии не бива да се използват за неправомерно ограничаване на правата и свободите на хората.