Обръщение към политическите организации

Обръщение към политическите организации

участващи в изборите за 45-то Обикновено народно събрание на 4 април 2021 г.

10 Март 2021

Уважаеми кандидати за народни представители и ръководители на политически партии и коалиции,

Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) е обединение на граждани, които искат България да бъде общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени и в което законите, политиките и практиките са насочени към екологична и социално-икономическа справедливост. В началото на предизборната кампания, БОЛД ви призовава да потвърдите вашето уважение към принципите на демокрацията, правата на човека и върховенството на правото.

По-конкретно, ние ви призоваваме, ако бъдете избрани, да направите всичко, което е по силите ви, за да постигнете следните цели, всяка от които е важен елемент от дневния ред пред българската демокрация:

 1. Запазете и усилeте европейската ориентация на България: Не допускайте да се приемат политики или действия в никоя област на политическия, икономическия, социалния и културния живот, които биха подкрепяли антидемократични, авторитарни или тоталитарни режими и биха препятствали  пълноценното членство на Република България в ЕС и НАТО. България трябва да се придържа стриктно към всички съществуващи политики на ЕС и да продължи да задълбочава интеграцията си със Съюза. В частност, необходимо е (а) да се спазват международните ангажименти на България в областта на екологията и мерките за борба срещу промяната на климата, включително като се разработи и приеме, с активно гражданско участие, средносрочна и дългосрочна стратегия и конкретни планове за действие за постигане на Европейския зелен пакт; (б) да се транспонират своевременно във вътрешното законодателство всички директиви на ЕС.
 2. Променете глава 6 на Конституциятас цел да се укрепи независимостта на съдебната система от политически въздействия и да се реши проблемът с липсата на контрол над прокуратурата и особено на Главния прокурор: Промяната, извършена от Oбикновено Народно събрание, трябва да въведе ефективен механизъм за отстраняването и отговорността на главния прокурор. Тя може да включва създаване на специална процедура и специален орган, който не е част от прокуратурата, за наказателно преследване на главния прокурор. Следва също така неговият мандат да се съкрати и да не бъде повече от три години.
 3. Внесете промени в Изборния кодекс с цел да се гарантира по-добре правото на гражданите да избират органите на държавната и местната власт въз основа на общо, равно и пряко избирателно право. В частност, необходимо е: (а) да се осигури възможност за гласуване по пощата за всички имащи право на глас лица, независимо къде се намират, и да се вземат ефективни мерки срещу злоупотреби; (б) да се въведе активна регистрация в избирателните списъци и изчистването им от „мъртви души“; (в) да се осигури възможност за гражданско наблюдение на преброяването на гласовете в секциите и на попълването на протоколите.
 4. Реформирайте медийното законодателство и медийните политики за осигуряване на по-голяма независимост и свобода на медиите: Тъй като България е сред най-зле представящите се страни в света по отношение на медийната свобода, трябва да се приемат мерки за нейното гарантиране. В частност, необходимо е: (а) органите за управление на обществените медии да бъдат формирани на плуралистична основа със засилено гражданско участие, така че решенията, които те вземат, да не бъдат в угода на която и да политическа сила; (б) да се създадат законови гаранции за прозрачност на медийната собственост и произхода на средствата им; (в) да се създаде механизъм, предотвратяващ концентрацията на медийния пазар и монопола в дистрибуцията на печатни издания; (г) да се приемат мерки за гарантиране на гражданското участие и контрол при разпределение на средства от ЕС, предназначени за подкрепа на български медии.
 5. Приемете национална стратегия и съответни политики за управление на разнообразието и противодействие срещу сексизма, расизма, етническите предразсъдъци, ксенофобията, религиозната нетолерантност, хомофобията и нетолерантността спрямо хората с увреждания: България продължава да бъде една от най-нетолерантните страни в Европа, със сериозни дисбаланси  в представителството и участието на исторически неравнопоставени групи в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което задълбочава дълбоките неравенства в реализацията на правото на участие в управлението и обществения живот и едновременно е в ущърб и на самите управленски политики. Необходимо е, на базата на международно установени принципи и стандарти в тази сфера и в консултации с всички заинтересовани страни: (а) да се направи преглед на ефективността на Закона за защита от дискриминация и на работата на Комисията за защита от дискриминация и на тази основа да се приемат необходимите нормативни изменения и политики за по-добро осигуряване на равнопоставено участие във всички сфери на обществения живот на жените, членовете на етнически, религиозни и сексуални малцинства, бежанците, чуждите граждани, лицата без гражданство и хората с увреждания; (б) да се направят промени в наказателното законодателство за по-добро осигуряване на равни права; (в) партиите и коалициите, както и държавните институции, да приемат свои политики за равен достъп и представителство в  законодателната и в изпълнителната власт на различните групи граждани в българското общество, със стремеж партийните изборни листи и номинациите за държавни служители да отразяват разнообразието на представляваните общности, като включват адекватен дял представители на  недостатъчно представени  в обществено-политическия живот групи; (г) да се разработят национални политики за стимулиране на динамична и привлекателна междукултурна среда на територията на страната и за привличане на международни таланти в България.
 6. Спазвайте и гарантирайте правата на децата и предприемете мерки за подкрепа на децата и семействата, които са в съответствие с принципа, че детето е субект на права и може да расте и да развива своя потенциал в сигурна семейна среда. Политиките в тази област следва да са насочени към осигуряване на здравни грижи, включително за психичното здраве на децата и младежите, насърчаване на ранното детско развитие, качествени форми на образование и подкрепа за изграждане на родителски капацитет за предоставяне на позитивни, отзивчиви родителски грижи, и приемане на работеща Национална програма за превенция на всякакъв вид зависимости в училище. Правителството следва да разработи, а Народното събрание да приеме, Национална стратегия за детето, в изпълнение на задължението по Закона за закрила на детето.
 7. Приемете пакет от законодателни и политически мерки за засилване на гражданското участие в управлението: В частност: (а) да се обогатят формитеи подходите навзаимодействие с гражданите, като се преодолее разбирането за гражданското участие като свеждащо се до консултации с тях; (б) да се даде възможност за независим мониторинг от граждански организации на всички затворени институции в България; (в) да се подобрят механизмите за включване на гражданите при изготвяне и приемане на нормативни актове и политики във всички техни фази; (г) да се поощри участието на по-непредставени в обществения живот групи, вкл. жени, етнически и религиозни малцинства, хора с увреждания, хора с различна сексуална ориентация и др..
 8. Предприемете цялостна реформа в законодателството и практиките против корупцията, като осигурите ефективно гражданско участие: В хода на реформата, гражданите да бъдат овластени: (а) да изготвят независими проучвания на корупционните практики в последните няколко десетилетия, като  идентифицират законови и подзаконови норми, които ги стимулират или правят възможни, с особено внимание към заобикаляне на Закона за обществените поръчки, влияние на изпълнителната власт върху регулаторните органи, и слаби законови мерки срещу конфликт на интереси; (б) да предлагат концепции за законодателни мерки против корупцията; (в) да имат право на гражданско участие в работата на антикорупционната комисия.
 9. Приемете мерки за намаляване на социалното неравенство и насърчаване на социалното включване: България е страна с висока степен на социално неравенство, със значително припокриване на икономическото и социално маргинализиране с етническата принадлежност на хората. Мерките в тази област следва: (а) да бъдат в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. и с Европейския стълб на социалните права; (б) да коригират особено острите случаи на социална несправедливост, включително чрез реформа в политиките по доходите на гражданите; (в) да развият политики за равнопоставяне в социално икономическо отношение на жените, като се адресира проблемът с разликата в заплащането за мъже и жени, работещи една и съща работа; (г) да доведат до икономическо овластяване на дългосрочно безработните, младите хора, които не работят и не учат, хората с увреждания и др. категории икономически най-уязвими хора; (д) да осигурят равен достъп до качествено образование, възможно най-висок стандарт на здравни услуги, и достъпна среда за хора със специални потребности.
 10. В изпълнение на отговорността на държавата за осигуряване правото на живот, създайте в спешен порядък нова нормативна рамка за осигуряване на справедлив и бърз достъп до ваксини срещу Ковид-19: В контраст с принципите и добрите практики на справедливото разпределение на ограничени здравни ресурси, българските власти днес са отговорни за бавното и съвсем несправедливото протичане на ваксинационния процес за Ковид-19 у нас. Необходимо е да се приеме нов ваксинационен план, който: (а) да се основава на принципа, че справедливото разпределение на ограничени здравни ресурси, макар да се основава на медицинска информация, не е само или дори предимно медицински въпрос и следователно не може да се решава само от медици; (б) приоритетните групи за ваксиниране да се формират по ясни критерии, сред които критерият за смъртност на дадена група да е водещ пред критерия за заразяемост на същата група, както и пред други критерии, като например нейната важност за икономическия живот, националната сигурност и др.
 11. Приемете национална стратегия за борба с последствията от пандемията на Ковид-19: Както и да се оценяват взетите към момента мерки от страна на управляващите, те не са част от цялостна и последователна стратегия за справяне с кризата. Такава стратегия трябва да се изработи приоритетно и с осигурено ефективно гражданско участие. Тя трябва: (а) да приоритизира бързия и справедлив достъп до ваксинации, според посочените по-горе принципи; (б) да интегрира страната в постпандемичните стратегии на ЕС за укрепване на икономическото развитие на общността и за пренасочване към нея на редица изнесени производства в други региони на света; (в) да обхваща мерки в сферата на здравеопазването, които да включват и необхванатите в системата на здравеопазването лица, и да осигуряват подготовка за подобни епидемиологични кризи в бъдеще; (г) да съдържа целеви мерки за подпомагане на всички необхванати или отпаднали от образованието деца, както и деца, чието образование е било най-негативно засегнато от пандемичните мерки; (д) да осигури социална подкрепа и помощ за пострадалите от пандемията, и специално хората, живеещи в бедност и социално изключване; (е) да предвиди мерки за повишаване на обществената осведоменост за всички елементи на пандемичната криза, както и за ползата и ефекта от ваксинирането срещу Ковид-19.
 12. Приемете нови приоритети, подходи и инициативи за взаимодействие между България и Република Северна Македония: Политиката на България спрямо Република Северна Македония, едновременно с настояването за спазване в тази страна на правата на хората с българска етническа идентичност, трябва също така да развие добросъседските отношения по взаимноизгоден, укрепващ доверието и осигуряващ съвместното ни европейско бъдеще начин. Тя трябва да даде силен тласък на дейности за активно сътрудничество в областта на  политическия, дипломатическия и гражданския обмен, на икономиката и екологията, на науката, образованието и културата, на военно-техническото сътрудничество, медиите и информационните технологии. Без да е доминантен подход, както досега, обсъждането на исторически въпроси трябва да се впише като възможен аспект на въпросите на културата и образованието и да се реализира при осигуряване на съвременни историографски подходи и плуралистична експертиза на поканените участници.

Пожелаваме на всички вас здраве, енергия и успешна работа в името на българската демокрация.

С уважение:
БОЛД (Българска общност за либерална демокрация)