БОЛД бе създаден през 2019 г. от Български хелзинкски комитет (БХК) по инициатива на д-р Димитрина Петрова, съоснователка на БХК, с цел увеличаване на обществената подкрепа за либерално демократичните ценности и консолидиране на поддръжниците на правата на човека и демокрацията в България. БОЛД няма самостоятелно юридическо съществуване и функционира като проект на БХК.

БОЛД се стреми да подобри сътрудничеството между професионалните правозащитници и други поддръжници на демокрацията в България, да развие нови стратегии за връзки с обществеността и да подобри съпротивата на гражданското общество срещу антидемократични кампании.

Какво наложи създаването на БОЛД? Исторически, Хелзинкските комитети в цяла Европа са функционирали като малки професионални групи, занимаващи се със защитата на правата на човека, в рамката на международни, регионални и национални правни норми в тази сфера. В наши дни, тези комитети, както и повечето организации-ветерани в правозащитното движение, все повече признават необходимостта от разширяване на кръга от хора, които ги подкрепят, но също и необходимостта те самите да помогнат за консолидирането на такъв кръг от съмишленици.

В България, БХК създаде БОЛД с желанието да събере фрагментираните и аморфни либерално-ориентирани среди в България в една по-осезаема и измерима общност. С тази инициатива, правозащитниците се стремят да увеличават подкрепата за своите ценности, като от самото начало работят в съюз с поддръжници на други либерално-демократични каузи.

БОЛД има онлайн платформа, чрез която провежда дискусии и взема решения, чрез гласуване, за позиции по обществено-политически въпроси. Дискусиите са по теми от голямо значение за демократичния процес в страната, като например гражданското участие в управлението, реформите в съдебната система, независимостта на съдиите и прокурорите, ролята на гражданските инициативи и неправителствените организации, основните граждански свободи, свободата на медиите, равните права без дискриминация, политиките по отношение на малцинствата, качеството на публичната администрация, геополитическите измерения на демократичния процес, и др.

Освен приемането на позиции, БОЛД има за цел да подобри комуникацията на либерални ценности в българското общество. Затова БОЛД организира кампании и събития, адресиращи разнообразни аудитории, със стремеж да промени в някаква, макар и малка степен, нагласите на хората по посока на либерално-демократичните ценности.

БОЛД е ценностна общност, несвързана с никоя политическа партия и неучастваща в избори нито самостоятелно, нито като член на коалиция.

БОЛД се състои само от индивидуални членове – физически лица, финансира се от членски внос и дарения.