ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ + Онлайн петиция за подкрепа

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ + Онлайн петиция за подкрепа

18 ноември 2019 г.

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИОТ БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (БОЛД)

На 9-и  ноември 2019 Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) проведе серия от панелни дискусии на тема „Следизборно: Гражданското участие в месното самоуправление“. Въз основа на дискусиите и направените предложения отправяме следното Обръщение към всички новоизбрани кметове и общински съветници:

Гласът на гражданите в приключилите на 3 ноември 2019 г. местни избори създаде много по-разнообразно политическо представителство в значителен брой общински съвети. Макар това да съдържа определени рискове за ефективността на управлението поради трудностите за постигане на мнозинство, ние виждаме в него и възможност за повишена диалогичност между общинските съветници  и възможност за по-широк кръг защитени интереси на гражданите.

Изборите показаха също подкрепа за кандидати, които отстояват последователно гражданския интерес, не толкова в предизборните кампании, колкото между изборите – в разнообразни инициативи в защита на значими потребности, заявени от местното гражданство. Тази заявка от страна на гражданите ни насърчава да отправим следните свои очаквания и предложения на вниманието на всички новоизбрани представители на местната власт:

  1. Всички политики, провеждани на местно ниво, да утвържадават човешките права и основните свободи на гражданите, регламентирани с ратифицираните от България международни договори, с Конституцията и законите на страната.
  2. При изпълняването на задълженията си, кметовете и общинските съветници да насърчават гражданското участие и да  привличат демократичните граждански организации и движения, като прилагат утвърдените на европейско ниво принципи и стандарти за добро управление.
  3. Взаимодействието с представители на местните общности да се осъществява във всички етапи на правенето на политики – планиране, провеждане, мониторинг и оценка. Политиките да отчитат по справедлив и недискриминационен начин цялото разнообразие на местните общности и необходимостта от адекватна комуникация с всеки техен сегмент. Особено трябва да се насърчава участието на по-изолираните и невидими в обществения живот групи, вкл. малцинства, хора с увреждания, младежи.
  4. Необходимо е общините да предоставят пълен и прозрачен достъп до информация на гражданите, както и да спазват правото на свободно изразяване и събрания. Разнообразяването на формите на взаимодействие с гражданите трябва да бъде приоритет. При наличната в  много общински съвети политическа фрагментация, за постигането на мнозинство при работата им да се търсят такива обединения, които ще зачитат правата на всички групи в местната общност чрез провежданите секторни политики (образование, жилищна политика, здравеопазване, екология, комунални услуги и пр.)
  5. Очакваме новоизбраните кметове и общински съветници да заявят ясна политическа воля и, в диалог с цялата местна общност, да дадат силен тласък на политиките в сферата на интеграцията и приобщаването на малцинства и групи в неравностойно положение. Общините и населените места не са само инфраструктура, но преди всичко социални общности, чиято интеграция, съвместното им живеене, е от решаващо значение за качеството на живот. Не трябва при никакви обстоятелства да се допуска едни или други местни политики да стават причина за междуетническо противопоставяне, за всяване на безпочвени страхове и объркване у гражданите.
  6. Като граждани, очакваме сред приоритетите на новите общински съвети и общински администрации да намерят място най-значимите проблеми в местните общности:
  • нерешени местни екологични и еко-социални проблеми – сред които чистотата на въздуха, горенето на отпадъци, градския транспорт, липсата на безопасни велосипедни алеи, намаляването на въглеродните емисии и капацитет за адекватна реакция на бедствия, породени от глобалните промени на климата.
  • проблеми в политиките към малцинства и групи в неравностойно положение – сред които преодоляването на сегрегираното образование на ромски деца и приобщаването им в мултикултурна образователна среда;  лошите жилищни условия, инфрастрктура и комунални услуги в ромските квартали,  осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания.
  • проблеми в политиките по отношение на детето и семейството – сред които планирането, разкриването и управлението на социални услуги за деца и подкрепа на семействата, както и активно партньорство с неправителствени организации като доставчици на услуги; осъществяването на политиките на деинституционализация на децата; насърчаване на детското участие на местно ниво.

Надяваме се изразените от нас граждански очаквания и предложения да подпомогнат действията на новоизбраните кметове и общински съветници, да ги насърчат към конкретни мерки и дейности за утвърждаване на човешките права и основните свободи на гражданите, на устойчивото развитие на местните общности и екосоциалната справедливост.

Ако и вие заставате зад демократичните ценности и виждате нуждата да апелираме към новоизбраните общински власти за спазването им, молим, подпишете се в онлайн петицията – https://www.peticiq.com/244460