Фокус групи

Фокус групи

по проект “Независимост на медиите и достъп до информаци във връзка с COVID-19 в България”

Участниците коментираха по редица въпроси, например: „Откъде научавате за коронавируса и за Ковид-19?“, „Кои медии следите най-редовно?“, „На кои медии се доверявате и на кои- не?“, „Имате ли чувството, че приетите от правителството мерки за ограничаване на пандемията са ви ясни? Знаете ли какво е забранено в момента?“, „Имате ли профил в социални мрежи?“, „Полезна ли ви е информацията, която идва до вас чрез социалните мрежи, например фейсбук или инстаграм?“, „Знаете ли какви са вашите права, свързани с Ковид-19 и мерките срещу него?“, „Чували ли сте от медии или по социалните мрежи за нарушени права на хора по време на кризата?“, и т.н. Във фокус групите се опитваме да установим какво мислят участниците за това каква е ролята на медиите, дали научават от медиите за уязвими групи, и конкретно какво знаят за ромите, живеещи в отделни жилищни квартали, за хората с увреждания, за хората в затворени институции. Също така във всички фокус групи се проучва доколко участниците имат възприятие за съществуването на фалшиви новини във връзка с пандемията, и доколко вярват на някои от разпространяваните конспиративни теории.

Фокус групи 1 и 2

На18 и 19 октомври 2021 г. се проведоха присъствено във Варна две фокус групи, чиито участница са хора с интелектуални увреждания (увреждания в развитието).  В групите участваха съответно 10 и 8 души, предимно на възраст 18-25 г. Участниците и в двете групи показаха силен интерес към темата за Ковид-19 и нейното медийно отразяване. Сред тях имаше такива, които силно се доверяват на официалните медии, най-вече телевизиите. Имаше и един или двама участници, които активно бяха търсили обективна научна информация в интернет сайтове. Но повече от половината участници изразиха резерви към медиите, а двама или трима – пълно недоверие в тях. Някои участници споделиха своята фрустрация от това, че медиите толкова често плашат хората и създават паника. Имаше и такива, които бяха решили да ограничат силно гледането на телевизия, за да не са обект на потока от негативни послания.

По отношение на мерките и тяхното отразяване, участниците изразиха опасения, че мерките не се спазват, и додоха множество примери, особено за нарушения в градския транспорт на Варна. Сред последствията от пандемията, те споделиха, че най-силно ги засягат проблемите в сферата на заетостта. Повечето от участниците, които са работили преди пандемията, бяха изгубили работата си частично или напълно. Те разказаха също и за изгубили работата си членове на техните семейства. Някои участници имаха адекватно понятие какво представлява дискриминацията спрямо хората с увреждания, и разказаха случаи на дискриминация, в които самите те са били потърпевши.  

Фокус група 3

На 28 октомври 2020 г. се проведе фокус група с лишени от свобода, изтърпяващи наказание в затвора в Белене. Фокус групата се проведе присъствено на територията на затвора. Участваха 12 лишени от свобода, подбрани от затворническата управа така, че да са включени мъже от различни възрастови групи, етническа или религиозна принадлежност, видове престъпления, за които са осъдени, образователна степен. Макар да заявяват, че нямат достъп до интернет и социални медии, почти всички участници вярват в конспиративни теории за Ковид-19.

Може да се предположи, че важен източник на информация за тях, освен главните телевизии, са контактите им с техни близки, както и информацията от външния свят, идваща чрез съвсем наскоро постъпилите в затвора. Участниците вярват, че новият коронавирус е нарочно създаден „от човека и за човека“, че „вирусът е и политика“, а на политиката не може да се има доверие. Силно бе вярването в ролята на световен елит, начело с Бил Гейтс, който има интерес да подчини всички за своите цели. Прави впечатление, че привързаността към конспиративни нагласи не се ограничава до темите около Ковид-19. Показа се вяра и в типични „конспирации“, като кацането на луната през 1969 г.  

Фокус група 4

На 31 октомври 2020 г. се проведе присъствена фокус група в кв. „Лозенец“ на Стара Загора, с роми, живеещи в този многолюден отделен ромски квартал на областния град. Участваха 11 души, включително 5 жени и 6 мъже. Участниците единодушно се съмняваха или в съществуването на новия коронавирус, или в това, че той причинява сериозно заболяване. Само един от тях, ромски активист с висше образование, имаше научен подход и вярваше в разума. Останалите изразиха спептицизъм към науката и споделиха, че бидейки в по-голямата си част членове на една християнска църква, се осланят на бога да ги пази, ако наистина има от какво.

Относно мерките срещу Ковид-19, преобладаваше недоволство и неверие в необходимостта от тях. Доста от участниците признаха, че носят маските по принуда, но ги свалят при първа възможност. Като основен източник на информация участниците посочиха социалните медии, предимно фейсбук. Те посочиха и реални противоречия в съобщения на официалните медии, които бяха ги настроили скептично към цялата официална информация за COVID-19.

Фокус група 5

Като част от реализацията на проекта „Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19 в България”, на 5 януари 2021 г. организирахме фокус група с участието на хора с увредено зрение. Поради епидемиологичната обстановка, срещата се осъществи онлайн, през платформата Skype, което от своя страна ни позволи да включим в групата хора от различни точки на България.

В разговора участваха 10 човека – мъже и жени на различна възраст, от градовете София, Враца, Пловдив, Ловеч и Дряново, с професионална реализация в разнообразни сфери – преподавател, дистрибутор, консултант, редактор, представители на НПО сектора, както и безработни.

По време на дискусията бяха засегнати темите за независимостта на медиите в България, тези сред тях, които будят най-голямо доверие сред участниците, фалшивите новини и какви са критериите за достоверност на информацията. Фокус групата изказа мнението си и по темите за ролята на медиите при отразяване нарушаването правата на човека по време на пандемията, уязвимите групи в контекста на COVID-19, разпространението на конспиративни теории, както и вярата в тях.

Фокус група 6

Фокус група за хора с физически увреждания от цялата страна бе проведена онлайн на 18 януари 2021 г. Участваха 8 души с различни видове физически увреждания и с различна степен на тежест на увреждането, от 7 различни населени места в страната. Участниците показаха общо доста ниска степен на доверие в централните медии и недоволство от начина, по който властите управляват кризата, а медиите я отразяват. 

Разговорът започна със споделяне от страна на участниците как пандемията от COVID-19 е засегнала и продължава да се отразява на живота им. По време на дискусията се акцентира върху темите за стойността и качеството на разпространяваната чрез медиите информация, както и инфодемията като явление и фактор за паника сред населението. Като основен проблем на медийната среда в България участниците откроиха недостатъчната задълбоченост в представяните теми, както и липса на адекватно последващо проследяване и изследване. Дискутирана бе липсата на представяне на проблеми с цел намиране на решения, за сметка на фокус върху сензационни новини.

Доверието към медиите като надежден източник на информация за Ковид-19 и за процеса на ваксиниране бе общо взето много ниско. Участниците споделиха и опасенията си, че в страната липсва достъпна болнична среда, както и че липсва болничен персонал, достатъчен като количество и подготвен да обслужва болни с двигателни увреждания. Медиите не отразяват случаи на хоспитализирани за Ковид-19 с двигателни увреждания – например хора, които са парализирани.

Фокус група 7

На 01.02.2021 г. се състоя фокус група с участието на хора от ромски произход, живеещи в обособени ромски квартали в различни части на България – Благоевград, с. Караджово (Пловдив), Котел, Велико Търново, с. Тлачене (Враца), Монтана, Бяла Слатина.

Акцент по време на онлайн срещата бе обективността на предприетите мерки от страна на правителството, във връзка с пандемията от COVID-19 у нас – дискриминативни ли са те, както и коректността на отразяването ѝ от медиите. На преден план изникнаха въпросите за неяснотата около ваксинацията в България и негативното влияние върху психиката на хората, вследствие на огромния поток от информация по темата.

Според участниците, отразяването на пандемията в медиите влияе негативно на хората, всява паника и страх, вместо спокойствие и усещане за сигурност. Като особено неблагоприятен компонент от информационния поток фокус групата определи ежедневната статистика, отразяваща новозаразените и смъртността от COVID-19 – точна ли е тя или е манипулирана?

Засегна се и въпросът за конспиративните теории, свързани в пандемията и каква е степента на вяра в тях.

Фокус група 8

На 08.02.2021 г. се проведе поредната фокус група по проекта „Независимост на медиите и достъп до информация във връзка с пандемията COVID-19 в България”. В нея участие взеха служители в затворени институции – директори, управители, социални работници, медицински персонал. Разговорът се проведе в платформата Zoom и събра група от представители на градовете Русе, Бяла, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Габрово.

По време на срещата се дискутира темата за обективността и компетентността на телевизионните, радио и онлайн медиите в България, както и за качеството на разпространяваната информация в социалните мрежи. Участниците взеха отношение по въпроса за ваксинационния процес у нас. Добре осведомени ли са за същността и ефектите от ваксините, както и какви са неизвестните и притесненията им?  Изказаха се мнения, че разпространяваната информация често води до недоверие, както и разделение в обществото, поради липса на достатъчно конкретност и яснота от страна на медиите, а понякога и от страна на МЗ.

Участниците във фокус група споделиха и как цялата ситуация около пандемията от COVID-19 рефлектира върху работния процес в затворените институции от март 2020 г. до момента.

Фокус група 9

На 27.02.2021 г. се състоя фокус група с учащи в училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца „Димитър Екимов” в село Русаля. В нея се включиха 13 деца на различни възрасти, като разговорът ни се проведе в присъствена физическа форма в самото училище.

По време на срещата се дискутира темата за източниците на информация, които предпочитат участниците и начините, по които научават за пандемията от COVID-19. Говорихме за доверието в медиите по отношение на кризата през изминалата година, обективността на новините по  темата и цялостната вяра в съществуването на заразата. Засегнахме изключително важната роля на учителите във възпитанието на децата и влиянието им върху развитието на подрастващите, като основен авторитет и източник на знания.

Изказаха се разнопосочни мнения, относно достоверността на телевизионните, радио и интернет новини, свързани с COVID-19 и силата на страха върху живота на човека.  

Фокус група 10

Фокус група с лишени от свобода в Бургас беше проведена на 10 март 2021 г. Тя се проведе с 12 лишени от свобода, подбрани от затворническата управа така, че да са включени мъже от различни възрастови групи, етническа или религиозна принадлежност.
Изтърпяващите присъдата разговаряха по редица въпроси като източниците им на информация за пандемията и мерките, ваксинационния план, достъп до интернет, свобода на словото, конспиративни теории, дали чуват в медиите информация специално за затворите и други свързани теми, изникнали в хода на дискусиите. Макар всички да се информираха най-вече от националните телевизии, имаше много разнородни мнения по обсъжданите теми. Доверието в телевизиите е слабо, но информацията им идва и от други източници, включително посещаващи роднини и приятели, скайп връзка, местен вестник, а доста от хората имаха представа и какви са дискурсите в социалните медии.

Относно конспиративните теории, нямаше крайни мнения, по-скоро някои хора изразиха мнение и съмнителност по икономическата страна на пандемията, кой има интерес от  глобалната икономическа криза, кой става по-богат, как могат хората, които губят бизнеса и работата си да спазват мерките и да стоят вкъщи и други негативни последствия. Имаше и съмнения в ефикасността на ваксините и процеса на създаването им, макар че желание за незабавна ваксинация изразиха около половината присъстващи. Стана ясно, че затворите са в последната, 5-те група във ваксинационния план, макар че е затворена социална институция и рисковете за разпространение са големи.

***

По въпроса за доверието в медиите, обикновено се смята, че в България общественото мнение се формира главно от телевизията. Но нашите изследвания не потвърждават това по отношение на изследваните уязвими групи. Сред тях доверието към официалните медии, и особено телевизията, е значително по-ниско от доверието им в социалните медии и информацията, която черпят от приятели и роднини.

Нашите проучвания потвърдиха широкото разпространение на фалшиви новини, особено под формата на конспиративни теории. Мнозинството от участниците във фокус групите в една или друга степен споделят консервативно мислене, на фона на общо взето ниско доверие към официалните източници на информация. Особено бяха подчеравани от участниците масата противоречиви послания, излизащи от официалните медии по повод на Ковид-19 и ваксинирането. Може да се отбележи, че докато през пролетта на 2020 г. напълно отхвърлящите ваксините са били по-скоро маргинални, може да се твърди, че сред уязвимите групи се е формирала нагласа срещу ваксините , споделяна от над 50% от хората от тези групи. Това най-вероятно се дължи на кампании на анонимни сайтове за фалшиви новини, чието съдържание прониква по всички нива на социалните мрежи.


Фокус групите се провеждат във връзка с проект “Независимост на медиите и достъп до информаци във връзка с COVID-19 в България” ( (Advancing Media Independence and the Right to Information during and after the COVID-19 Pandemic in Bulgaria), който се изпълнява в партньорство между Български Хелзинкски Комитет и Сдружение Маргиналия, и от страна на БХК се реализира от БОЛД, с финансовата подкрепа на BST – The Black Sea Trust for Regional Cooperation към The German Marshall Fund.