Калинка Василева

Калинка Василева

Калинка Василева е човек с ентусиазъм и фокус към постигане на високи резултати и решения на проблеми. Тя помага на хората в България да разгърнат своя потенциал в демократично общество, чиято цел са просперитетът и икономическият разцвет.

Калинка има значителен опит в разработването и интерпретирането на програми, политики и процеси, както и в управлението и администрацията на проекти в неправителствени организации. Също така, тя е квалифициран преподавател по английски език. В неправителствения сектор Калинка е част от екипа на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) повече от 6 години (2013-2019)., като се включва в проекти, свързани с развитието и благополучието на ромската общност. В ТСА тя е ръководител на проект „Код успех – английски език за младежи в неравностойно положение“, а преди това е координатор на проект „Узаконяване на ромските квартали“ както и проект „Бизнес алтернативи“. В допълнение, тя извършва административни дейности и мониторинг по проекти, които ТСА финансира, както и комуникационни задачи на организацията. В периода 2002-2007 г. Калинка е изпълнителен директор на фондация „Равен достъп“, която отговаря за координацията на проектите за десегрегацията на ромските училища и осъществява мониторинг на изпълнението на проектите от страна на неправителствените оганзиации в България. В резултат на кампаниите, ръководени от нея, държавата приема Стратегия за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В периода 2006-2012 г. Калинка преподава уроци по английски език на възрастни и младежи като асистент по „Общ английски език“ към Нов български университет и в различни езикови школи. Също така като ръководител на проект „Код успех – английски език за младежи в неравностойно положение“ към ТСА (2017-2019), тя работи и като главен учител по английски и води уроци в традиционни и виртуални класни стаи.

Калинка има магистърска степен по Политология със специалност „Политически мениджмънт“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и завършена магистърска програма по „Лингводидактика“. Тя притежава бакалавърска степен по „Приложна лингвистика“ от Нов български университет (НБУ). Калинка е участвала в голям брой обучения по човешки права, застъпничество и публична реч.

Още членове:

Димитрина Петрова

Димитрина Петрова

Калина Бозева

Калина Бозева

Анна Кръстева

Анна Кръстева

Савелина Данова

Савелина Данова