Румян Русинов

Румян Русинов

Румян Русинов е водещ застъпник за политики за равноправно участие на ромите в Европа. Завършил е икономика в Университет за национално и световно стопанство и международни политически отношения и сигурност в Софийски университет „Климент Охридски”.

От 1993 г. Румян е работил в базираната в София организация за ромски права  „Проект права на човека“. През 1998 г. като неин Програмен директор на той инициира кампания за създаването на политически документ – Програма за равноправно участие на ромите във всички сфери на обществения живот в България. Резултат от кампанията е приемането от българското правителство, през април 1999 г., на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Програмата имаше широка подкрепа сред ромската общност и послужи като основа за политики по ромския въпрос на няколко правителства в следващите години.

Като директор на Програмата за ромско участие на Институт Отворено общество в Будапеща Румян е инициирал и подкрепил дейности на ромски организации от Централна  и Източна Европа, целящи училищна десегрегация на ромските деца. Само в България за едно десетилетие над 20 000 ромски деца от 11 областни града бяха успешно интегрирани в български училища. В периода 2005-2009 г. като Заместник директор на Ромския образователен фонд, базиран в Будапеща, Румян е работил за създаването на институционална рамка, която да разшири дейностите по образователна интеграция, стартирани от ромски организации, и да ги превърне в национални политики.  Един от резултатите, постигнати в България, е приемането от  Министерството на образованието и науката на Стратегия за образователна интеграция, както и създаването на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Румян е инициатор и създател и на Ромската мемориална стипендиантска програма, базирана в Будапеща. Само в България над 3000 студенти от ромски произход са подкрепени от програмата.

Румян е публикувал политически анализи за ситуацията на ромите в редица български и европейски научни издания, както и коментари в национални и световни медии.

Още членове:

Васил Чапразов

Васил Чапразов

Красимир Кънев

Красимир Кънев

Савелина Данова

Савелина Данова

Владимир Колев

Владимир Колев